Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

MEDAPP udruženje se ističe među sličnim firmama i udruženjima iz oblasti podrške edukaciji svojom ozbiljnošću i sposobnošću da razvija i gradi složene informacione sisteme. Ovi informacioni sistemi korisnicima omogućavaju pouzdanu kontrolu uz jednostavno i efikasno izvođenje kompleksnih poslova.


DIGITALNA BIBLIOTEKA

Razvojni naziv projekta "Aleksandrija"

Prirodni nastavak priče o elektronskom izdavaštvu je i informacioni sistem za distribuciju digitalnih knjiga.

Informacioni sistem Digitalna biblioteka Vam omogućava postavljanje Vaše digitalne knjižare nad kojom imate potpunu kontrolu.
Iz digitalne biblioteke možete svoje knjige distribuirati do korisnika na jednostavan način pri čemu ih možete deliti besplatno ili prodavati.
Takođe, Digitalna biblioteka može pored distribucije elektronskih knjiga služiti i za poručivaje i prodaju klasičnih knjiga "u papiru".

Iz Digitalne biblioteke imate kontrolu nad objavljenim knjigama, korisnicima Vaše knjižare kao i porudžbinama i kupovinama.

Korisnik Digitalne biblioteke: Medicinski fakultet u Novom Sadu

Detaljnije...

Vaša kontrola

Informacioni sistem digitalne biblioteke se sastoji iz serverskog dela, možete je razumeti kao internet sajt koji sadrži sva izdanja knjiga i podatke o njima i uvek je dostupan preko interneta, i klijentskih aplikacija kojima korisnici pristupaju katalogu izdanja, kupuju, preuzimaju knjige i čitaju ih na svojim mobilnim uređajima ili računarima.

Serverski deo sistema, pored toga što sadrži sve knjige, nosi i sve informacije o registrovanim korisnicima i, nakon knjiženja, automatski povezuje izvršene kupovine knjiga sa konkretnim korisnicima – kupcima. Ovaj deo sistema omogućava postavljanje novih knjiga u digitalnu biblioteku, ažuriranje starih kroz uvođenje novog izdanja, izmene bibliografskih podataka ili cene knjiga. Takođe je moguće iz administratorskog dela upravljati nalozima registrovanih korisnika, unositi fajlove za automatsko knjiženje uplata ili ručno dodeljivati knjige korisnicima.

Korisnici

Sa druge strane, korisnici digitalne biblioteke samo treba da preuzmu jednu od aplikacija koje su deo ovog informacionog sistema na svoj Android, iOS ili PC uređaj i na njemu registruju korisnički nalog. Nakon uspešne prijave na svoju aplikaciju registrovanim korisničkim imenom i lozinkom imaju pristup svojim kupljenim knjigama ali i katalogu svih objavljenih digitalnih knjiga. Odavde ih mogu kupovati i nakon uspešne kupovine preuzeti na svoj uređaj.

Posebno smo pazili na konfor korisnika prilikom izgradnje naše digitalne biblioteke.
Svaki registrovani korisnik ima pravo da u svakom trenutku ima sve svoje knjige na određenom, unapred definisanom, broju uređaja bez obzira da li se radi o računarima, telefonima ili tabletima.
Danas tehnologija brzo napreduje i svi često menjamo svoje mobilne telefone ili druge računare. Iako je maksimalni broj uređaja određen, korisnik kroz svoj nalog može izbrisati uređaje koje više ne koristi i dodati novi uređaj.

Preuzimanje knjiga se vrši preko interneta ali je jednom preuzeta knjiga u memoriji uređaja i  internet nije potreban za njeno čitanje.
Misleći i na ograničenja uređaja kojim se služimo, omogućili smo da korisnik u svakom trenutku može izbrisati knjigu kako bi oslobodio mesta na svom uređaju ali je kasnije može ponovo preuzeti sa svog naloga preko interneta.

Naše knjige pored teksta i multimedijalnih sadržaja omogućavaju i unos naznaka u tekst, kao i natpisa. Ovo je vrlo korisno u udžbenicima gde student može upisivati svoje beleške u knjige ili konkretne izmerene vrednosti u laboratorijskom radu u svoj primerak praktikuma.

Sigurnost

Svi podaci o korisnicima i njihovim transakcijama na serveru su zaštićeni po najvišim standadima i kodeksima dobre prakse informatičke struke.

Poseban je izazov bilo obezbediti nesmetani zaštićeni prenos kupljene knjige do uređaja korisnika i onemogućavanje kopiranja i umanožavanja preuzete knjige.
Upravo oko ove ideje je čitav informacioni sistem digitalne biblioteke razvijen.

Naše knjige nisu ni u jednom eBook formatu tako da nisu ni podložne kopiranju kao druge digitalne knjige. Sa druge strane, naše knjige možete praviti i bez nas kroz određene, komercijalno dostupne alate.

Jednom preuzeta knjiga se enkriptuje (šifruje) na uređaju korisnika tako da je potpuno neupotrebljiva van baš te konkretne aplikacije kojom ju je kupac preuzeo na svoj uređaj. Ovim je nekontrolisana distribucija i umnožavanje knjiga potpuno onemogućeno. Svaka preuzeta knjig aje upotrebljiva i čitljiva samo na uređaju sa kog je preuzeta.

Dalji razvoj

Digitalna biblioteka je izgrađena kao sredstvo distribucije digitalnih izdanja knjiga ali ne postoji razlog zbog koga se u njen katalog ne bi uvrstila i štampana izdanja koja bi registrovani korisnik takođe mogao da kupi, a administrator je pošalje po popunjenoj porudžbenici nakon što sistem signalizira uspešno knjiženje po obavljenoj kupovini.

Povezivanje sa PayPal sistemom, ili sličnim sistemima za elektronsko plaćanje, i kupovina preko njih bi dodatno povećali konfor za korisnike digitalne biblioteke.


AGREGATOR IZVEŠTAJA

Razvojni naziv projekta "Hermes"

Uspeh svakog tima okupljenog oko zajedničkog projekta zavisi od efikasnog protoka informacija. Brzina i pouzdanost kako izveštavanja tako i arhiviranja i lako pretraživanje ranijih izveštaja često su od presudnog značaja.

Agregator izveštaja Vam omogućava da efikasno vodite sve projekte svoje firme ili orgaizacije!
Ne brinite o zakasnelim izveštajima, izgubljenoj dokumentaciji i pronalaženju stare dokumentacije.

Korisnik Agregatora izveštaja: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Detaljnije...

Zahtevajte izveštaj

Jednostavno kreirajte novi projekat i unesite saradnike. U projektu napravite novu aktivnost za koju potražujete izveštaje, definišite koje Vam izveštaje saradnici trebaju poslati i zahtev pošaljite svima ili odabranim kolegama.
Dobijanje izveštaja postaje briga našeg informacionog sistema.

Automatsko potraživanje i podsećanje

Agregator izveštaja će svim saradnicima od kojih se izveštaji traže poslati na mejl zahtev. Ukoliko saradnik u definisanom roku ne pošalje svoje izveštaje naš sistem će ga podsetiti novim mejlom i zatražiti izveštaje ponovo. Ukoliko saradnik pošalje dva od tražena tri izveštaja, naš sistem će ga upozoriti nakon isteka roka da se od njega očekuje još jedan izveštaj.

Pristigle izveštaje rukovodilac u sistemu može označiti kao prihvaćene ili ih odbiti. Ukoliko je izveštaj odbijen, šalje se novi zahtev saradniku sa komentarom rukovodioca o zahtevanoj dopuni.

Sortiranje

Svi primljeni izveštaji se u sistemu sortiraju po konkretnim projektu, radnim aktivnostima kojima pripadaju i saradniku koji ih je uputio.
Prilikom dobijanja izveštaja sistem ga sortira i pohranjuje u arhivu ali i šalje rukovodiocu projekta imejl sa obaveštenjem o prispelim izveštajima sa prikačenim izveštajima. Na taj način rukovodilac ne mora pristupati sistemu da bi proverio prispeće izveštaja.

Transparentni uvid

Rukovodilac može dati i drugim osobana pristup dokumentaciji projekta unutar sistema sa mogućnošću samo čitanja ili i administriranja.

Preuzimanje izveštaja

Ovlašćeni korisnik može da preuzme svu dokumentaciju projekta iz sistema na svoj računar ili prenosnu memoriju pri čemu sistem izvozi dokumenta uredno sortirana po folderima (Projekat – Projektna aktivnost – Izveštaji konkretnog saradnika) zarad lakše pretrage na bilo kom računaru.


SISTEM ZA BEZBEDNU KOMUNIKACIJU

Razvojni naziv projekta "Zatvoren krug"

Poslovanje velikih institucija i firmi zahteva poverljivu korespodenciju i sigurne kanale razmene informacija i dokumentacije bez mogućnosti presretanja ili kopiranja. Slanje zdravstvene dokumentacije pacijenta preko komercijalnih servisa predstavlja ozbiljno narušavanje njihove privatnosti i poverljivosti. Važno je znati da slanje poruka i dokumentacije komercijalnim mejlovima ili aplikacijama znači i prolazak te dokumentacije preko infrastrukture trećih lica i firmi.

MEDAPP udruženje Vam nudi zatvoren sistem za komunikaciju koji se može nalaziti na Vašoj infrastrukturi, potpuno pod Vašom kontrolom. Birajte način deljenja dokumenata sa saradnicima. Omogućite im samo uvid ili i preuzimanje dostavljene dokumentacije.

Detaljnije...

Struktura sistema

Informacioni sistem za bezbednu komunikaciju se sastoji iz dva dela: serverske i korisničkih aplikacija.

Serverska aplikacija se podiže na serveru u Vašem vlasništvu čime se sva korespodencija i razmenjena dokumentacija zadržava “unutar kuće”.
Server nosi podatke o korisnicima, njihovim ovlašćenjima i prenosi korisničke poruke i dokumentaciju od pošiljaoca do primaoca.

Korisničke aplikacije su napisane za iOS i Android telefone, kao i za računare pod Windows operativnim sistemom. Ovime je omogućeno da korisnici putem mobilnih telefona mogu na putu da dobiju dokumentaciju na siguran način ali i da u svom stalnom okruženju, na računaru, može komforno koristiti sve mogućnosti sistema.

Izolovana komunikacija

Informacioni sistem za bezbednu komunikaciju omogućava da na jednostavan način, internim imenikomkoji je moguće pretraživati po kategorijama, pronađete saradnika koga želite da kontaktirate.

Slanjem poruke sa mobilne aplikacije našeg sistema odabranom korisniku ili grupi korisnika započinje se konverzacija između odabranih sagovornika u vidu tekstualnih poruka. U bilo kom trenutku se u diskusiju može uključiti novi sagovornik. Sva ova korespodencija prolazi preko Vašeg servera i ne napušta Vašu kontrolu.

Kontrola razmene dokumentacije

Pored bezbedne razmene poruka, sistem omogućava korisnicima da uz tekst sagovorniku pošalju i dokumenta. Ova dokumentacija će biti postavljena na Vaš server i sagovornik će kroz korisničku aplikaciju moći samo da ima uvid u poslata dokumenta ali ne i da ih preuzme. na ovaj način je omogućena razmena poverljivih informacija bez njihovog umnožavanja i širenja.

Naravno, ovaj sistem ne bi bio kompletan da nije omogućena i otvorena razmena dokumenata.
Prilikom slanja, pošiljalac može da naznači da dozvoljava preuzimanje dokumenta. Na ovaj način će ga primalac dobiti kao standardni prilog uz poruku koji se može preuzeti na uređaj sa instaliranom korisničkom aplikacijom.


Za sva pitanja ili nedoumice koje imate o našim informacionim sistemima stojimo Vam na raspolaganju.
Slobodno nas kontaktiraje na naš imejl office@medapp.rs ili naš kontakt telefon +381 064 528 16 58.