UPTSTVO ZA SLANJE SAŽETAKA ZA ORALNE PREZENTACIJE

Molimo Vas da sažetke radova napišete prema sledećim uputstvima:

  • Sažetke pisati latiničnim pismom na srpskom i engleskom jeziku.
  • Sažetak može da ima najviše 250 reči, koristiti font Times New Roman.
  • Naslov sažetka pisati velikim slovima veličine 12pt, a ostalo u veličini 10pt.
  • U podnaslovu navesti naziv ustanove autora, prezime i ime autora bez titula, podvući ime autora koji će prezentovati rad, u narednom redu navesti e-mail adresu autora koji će prezentovati rad i naznačiti oralna prezentacija ili elektronski poster.
  • Tekst sažetka treba da sadrži uvod, cilj rada, metodologiju, rezultate i zaključak. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u knjizi sažetaka bez ispravke, u poslatoj formi pa je lingvistička preciznost odgovornost autora.