Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Onlajn registracija medapp

MEDAPP članstvo

ODLUKA O PRAVILIMA  ČLANSTVA I KATEGORIJE ČLANARINA

 

MEDAPP  Udruženje okuplja zdravstvene radnike svih profila, inženjere elektrotehnike, programere, matematičare,pravnike i sve druge struke koje mogu doprineti radu udruženja u skladu sa Statutom udruženja.

Član Udruženje MEDAPP može postati svako pravno ili punoletno fizičko lice  koje prihvata ciljeve Udruženja, način ostvarivanja tih ciljeva, Statut Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje (PRISTUPNICA) elektronski ili poštom.

Pravno lice kao člana Udruženja MEDAPP predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

Udruženje MEDAPP vodi evidenciju svojih članova.

Evidencija obuhvata podatke o: danu učlanjenja, plaćanju članarine, kao i o danu prestanka članstva, lične podatke i podatke o kontakt adresi i drugim načinima kontaktiranja.

Udruženje vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i neće ustupati prikupljene podatke trećim licima.

 

PRIJEM U ČLANSTO I ISTUPANJE IZ ČLANSTVA UDRUŽENJA MEDAPP:

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja MEDAPP i o tome obaveštava podnosioca prijave.

Član Udruženja MEDAPP može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju MEDAPP može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Udruženja MEDAPP na obrazloženi predlog nekog od članova Upravnog odbora Udruženja.

Članu se omogućava da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

ČLAN UDRUŽENJA MEDAPP IMA PRAVO:

 • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;

 

ČLAN UDRUŽENJA MEDAPP JE DUŽAN:

 • da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • da učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • da delatnost koju prihvati da obavlja u Udruženju, vrši savesno i u skladu sa najvišim stepenom poslovnog i profesionalnog bontona;
 • da poštuje Statut i druge akte Udruženja;
 • da obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Udruženja.
 • Plaća članarinu jednom godišnje

KATEGORIJE ČLANSTVA

KATEGORIJAVISINA  ČLANARINEBENEFITI ČLANSTVA

1.      OSNOVNABESPLATNA
 • dostupnost besplatnih sadržaja
 • ravnopravno učešće u radu udruženja

 


2.      POJEDINAČNA ČLANARINA3600 RSD
 • dostupnost  svim online kursevima kme koje akredituje  udruženje medapp (osim sponzorisanih i onih sa posebnim ugovorom )
 • umanjene cene kotizacija stručnih skupova koje organizuje udruženje medapp (u skladu sa posebnom odlukom za svaki skup)
 • umanjenje cene elektronskih izdanja knjiga i brošura koje izdaje udruženje medapp ( u skladu sa posebnim odlukama za svako  izdanje)
 • umanjene cene smeštaja na stručnim skupovima  koje organizuje udruženje medapp ( u skladu sa posebnim odlukama za svaki skup)
 • umanjene cene u drugim organizacijama koje imaju ugovor sa udruženjem medapp o saradnji
 • umanjene cene izdavanja e- knjiga i e- brošura za autore koji su članovi udruženja ( u skladu sa posebnim odlukama za svaki projekat)
 • umanjene cene akreditovanja stručnih skupova kme ( u skladu sa posebnim odlukama za svaki projekat)

3.      GRUPNA ČLANARINA ZA VIŠE OD 30 ČLANOVA3000 RSD PO OSOBIsvi benefiti kao pojedinačno članstvo

4.      E-KNJIGE ČLANARINA25 000 RSDsvi benefiti kao pojedinačno članstvo i izdavanje jedne  e-knjige

5.      PREMIUM ČLANARINE

POJEDINCI I ORGNIZACIJE

PREMA DOGOVORU
 • premium članarina se odnosi na elektronsko izdavaštvo, izradu aplikacija za smartfone,izradu web portala i sajtova , organizacije stručnih konferencija i akreditovanje  stručnih skupova kme

odluku o visini premium članarine donodi upravni odbor za svaki projekat posebnom odlukom


Odluka doneta na skupštini udruženja MEDAPP  održanoj U Beogradu