Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 528 16 58

Event – registracioni formular

REGISTRACIONI FORMULAR
REGISTRATION FORM
Rinološko-alergološki aktiv Sekcije za otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva
2. Simpozijum rinologa Srbije sa međunarodnim učestvovanjem,
31. mart i 01. april 2017, Beograd

Pozvani predavači su OSLOBOĐENI plaćanja kotizacije.
Invited Speakers have NO Registration Fee.


[contact-form-7 id=”10960″ title=”Registracija RAAS 2017.”]


* Uputstvo za slanje sažetka

 • Sažetke treba poslati korišćenjem ovog sistema za slanje.
 • Sažeci poslati faksom ili kao e-mail neće biti razmatrani.
 • Sažeci moraju biti primljeni od strane Naučnog odbora do krajnjeg roka za slanje, a sažeci poslati kasnije neće biti razmatrani.

Krajnji rokovi za slanje sažetaka:
Za pozvane predavače: 31. decembar 2016.
Za ostale učesnike: 15. februar 2017.

 • Nakon što ga pošaljete, dobićete potvrdu da je Vaš sažetak uspešno poslat.
 • Autor koji šalje sažetak treba da bude prezentujući autor.
 • Od prezentujućeg autora se očekuje da prisustvije Simpozijumu i da prezentuje svoj rad. Prezentujući autor mora biti registrovan kao učesnik.
 • Teme za USMENE PREZENTACIJE i E-POSTERE: alergijski i nealergijski rinitis, hronični rinosinuzitis, nosna polipoza, benigni i maligni tumori nosa i paranazalnih sinusa, anatomske varijacije lateralnog zida nosne šupljine, glavobolje rinogenog porekla, kongenitalne malformacije, endoskopska sinusna hirurgija, septoplastika, rinoplastika, hirurgija nosnih školjki, itd.
 • Naslov sažetka: Ograničen na 25 reči, pisan VELIKIM SLOVIMA
 • Podaci o autoru i koautorima (najviše 6 autora):
  • Puno ime i prezime
 • Afilijacije: odeljenje, ustanova / bolnica, grad, država
 • Tekst sažetka treba da bude ograničen na 300 reči i organizovan kroz delove: Uvod, Metode, Rezultati, Zaključci.
 • Svi sažeci moraju biti poslati na jasnom srpskom/hrvatskom/bosanskom ili engleskom jeziku, gramatički ispravni i bez štamparskih grešaka, kako bi bili prikladni za publikovanje.
 • Svi radovi poslati za USMENE PREZENTACIJE ili E-POSTERE će biti prosleđeni Naučnom odboru na recenziju. Tokom slanja sažetaka, autori trebaju da naznače tip prezentacije rada (usmena prezentacija ili e-poster). Samo 5 sažetaka će biti odabrano za USMENE PREZENTACIJE. Prioritet će imati originalni naučni radovi. Oni sažeci koji ne budu imali naučni nivo rada za usmenu prezentaciju biće odabrani za e-postere.
 • Svi sažeci prezentujućih autora će biti publikovani u Zborniku sažetaka.

 

* Guidlines for Abstract submission

 • Abstracts should be submitted via this submission system.
 • Abstracts submitted by fax or e-mail will not be considered.
 • Abstracts must be received by the announced deadline. Abstracts received after the deadline will not be considered.

Abstract Submission Deadlines:
For Invited Speakers: 31. December 2016.
For Participants: 15. February 2017.

 • After the abstract submission, you will receive confirmation that your abstract has been submitted.
 • The submitting author should be the presenting author.
 • The presenting author is expected to attend the Symposium and present the work. Presenting authors of abstracts must be registered participants.
 • Topics for FREE PAPER SESSION and E-POSTERS: allergic and non-allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, benign and malignant tumors of the nose and paranasal sinuses, anatomic variations of the lateral nasal wall, headache of rhinogenic origin, congenital malformations, endoscopic sinus surgery, septoplasty, rhinoplasty, turbinate surgery, etc.
 • Abstract title: Limited to 25 words in UPPER CASE
 • Author and co-authors’ details (maximum of 6 authors):
  • Full first and family name(s)
 • Affiliation details: department, institution / hospital, city, country
 • Abstract text should be limitted to 300 words and structured with sections: Background, Methods, Results and Conclusions.
 • All abstracts must be submitted in clear English or Serbian/Croatian/Bosnian with accurate grammar and spelling of a quality suitable for publication.
 • All submitted abstracts for FREE PAPER SESSION and E-POSTER SESSION will be forwarded to the Scientific Committee for review. During the abstract submission, the authors should indicate the presentation type (oral or poster presentation). Only 5 abstracts will be selected for oral presentation in the FREE PAPER SESSION. Higher priority will have original scientific studies. All abstracts which does not reach the scientific level to be accepted for oral presentation will be selected for electronic poster presentation (E-Posters).
 • All abstracts of presented works will be published in Symposium Abstract Book.

 

raas2017_foot